Ψηφιακή ανάγνωση για Μέντορες Εκπαίδευσης

Μετά από μια μακρά περίοδο αποκλεισμού και κατ' οίκον μάθησης λόγω της πανδημίας COVID-19, οι τομείς της κατάρτισης και της εκπαίδευσης εντόπισαν ένα κοινό πρόβλημα και μια προφανή ανάγκη στον τομέα της κατάρτισης και της ανάπτυξης και την ανάγκη υποστήριξης της μετάβασης των εκπαιδευτών στον ψηφιακό μετασχηματισμό που προκάλεσε το COVID-19.

Το έργο i-DREAM έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές, τους καθηγητές και τους υπεύθυνους διδασκαλίας για τη μετάβαση στην παροχή ηλεκτρονικής και μικτής μάθησης. Οι εταίροι διεξήγαγαν κάποια έρευνα για να δημιουργήσουν ένα κοινό προφίλ του ψηφιακού εκπαιδευτικού, προκειμένου να προσαρμόσουν και να προσαρμόσουν τη δημιουργία και την παροχή πόρων για την ενσωμάτωση στα σχέδια συνεδριών και μαθημάτων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων .

Αριθμός έργου: 2020-1-UK01-KA226-VET-094700

Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα επηρεάσει επίσης μια ειδική εργαλειοθήκη κατάρτισης για τους εκπαιδευτές, ώστε να τους εφοδιάσει με τις γνώσεις και την κατανόηση για να προσθέσουν ψηφιακό περιεχόμενο στην παραδοσιακή τους εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο. Θα δημιουργηθεί μια τράπεζα πόρων, μια εργαλειοθήκη μαζί με μια σειρά μαθημάτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και ένα εγχειρίδιο διευκολυντών για τη διάχυση της μάθησης μέσω ενός δικτύου εκπαιδευτών, οι οποίοι θα καθοδηγούν τους εκπαιδευτές/εκπαιδευτές/διαμεσολαβητές ώστε να περιηγηθούν στη μεταβατική περίοδο προς την ψηφιακή ετοιμότητα. Η κατάρτιση θα εφαρμοστεί πιλοτικά και θα αξιολογηθεί, ενώ θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη ως δίκτυο ψηφιακών εκπαιδευτών για τη συνέχιση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας".

Αν είστε εκπαιδευτικός, αυτή είναι η ευκαιρία σας να μάθετε τα πάντα για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ . Χάρη σε όλα τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί από ειδικούςστον τομέα θα επεκτείνετε και θα αναπτύξετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας. Το μάθημα που αναπτύχθηκε θα βελτιώσει & θα επεκτείνει την προσφορά υψηλής ποιότητας ευκαιριών μάθησης στους εκπαιδευτές για να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΕΙΣ, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ατόμου & κάθε δικαιοδοσίας της εταιρίας.

Χρονοδιάγραμμα

Εναρκτήρια συνάντηση
Ημερολόγιο
Εκπαίδευση εκπαιδευτών
Ημερολόγιο
Δεύτερη διακρατική συνάντηση
Ημερολόγιο
Τρίτη διακρατική συνάντηση
Ημερολόγιο
Τέταρτη διακρατική συνάντηση
Ημερολόγιο
Πέμπτη διακρατική συνάντηση
Ημερολόγιο